من این فن کوچک را به مدت شش سال و پنج حرکت داشتم – و آنقدر سر و صدای نیویورک را از بین می برداین بهتر از هر دستگاه صوتی است که من تا به حال امتحان کرده ام، به علاوه اتاق من را خنک می کند.
بیشتر بخو،د…


منبع: https://www.apartmenttherapy.com/vor،o-5303-tabletop-fan-review-ll-37280544?utm_source=RSS&utm_medium=feed&utm_campaign=Category%2FChannel%3A+main